collage
Algemene Voorwaarden

Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Identiteit Verkoper
Lobbinger sabine
Rozenlaan 5
3960 Bree
Info@
sabinesgeschenkenshop.be

Persoonsgegevens
De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden, zoals het verwerken van de bestellingen en het sturen van informatie over gelijkaardige producten of diensten, hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. De koper dient zich hiervoor te wenden tot info@
sabinesgeschenkenshop.be

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten.
De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Offertes en aanvaarding van de bestelling
Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief zo ook alle vermeldingen aangaande prijzen, materialen, afmetingen etc. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden. 
Een verkoopovereenkomst kan bijgevolg slechts tot stand komen na een schriftelijke bevestiging van de verkoper of bij begin van uitvoeren van de overeenkomst door de verkoper

Levering
De levering is onlosmakelijk verbonden met de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
De levering gebeurd op het door de koper ingegeven adres.
Leveringen kunnen plaatsvinden op adressen die gelegen zijn in België en andere EU landen, met uitzondering van postbussen.
Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden.
We trachten binnen 24 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen, deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper.
De verkoper heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden.
De pakketten worden verstuurd via bpost , kiala of DHL.. 
De goederen worden verzonden op risico van de koper.
In geval van niet-levering van de goederen, zullen de reeds betaalde bedragen aan de koper worden terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

Overmacht
Overmacht sluit in ieder geval de verplichting tot levering van de verkoper uit. 
Onder overmacht kan niet limitatief worden begrepen oorlog, stakingen, laattijdige levering door onderaannemers, uitblijven van tijdige leveringen van grondstoffen, brand, overstromingen of alle natuurrampen dewelke het tijdig leveren van de producten onmogelijk maakt.

Betalingen
U kan kiezen uit volgende betaalmogelijkheden:
- via kredietkaart
 - via bankkaart
 - via overschrijving
 - kontant bij afhaling
 - via paypal
De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen.
Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen (vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.

Ruilen en retourneren
De verzendkosten alsmede het verzendrisico bij een retourzending zijn voor eigen rekening van de klant. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
U dient de verkoper na ontvangst van uw bestelling binnen de 14 kalenderdagen per mail van de retournering op de hoogte te stellen. U ontvangt dan een retourbon die u ingevuld met het artikel dient mee te sturen.
Het artikel dient binnen de 19 kalenderdagen (5 dagen na het einde van de verzakingstermijn) na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
De goederen dienen in originele staat te zijn en in de originele verpakking te worden teruggestuurd.
Worden niet teruggenomen : (ook al worden ze tijdig teruggestuurd)
Artikelen die werden beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding.
Artikelen waarvan de verpakking niet de originele is.
Onvolledige artikelen.
Artikelen beschadigd door nalatigheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of uzelf.
Artikelen teruggezonden in deze staat blijven bij de verkoper ter beschikking van de koper die ze moet betalen.
Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief 
alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.

Klachten
Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit gebeurt binnen de 8 dagen na de levering bij aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld.
U kan klachten richten tot:
lobbinger sabine
Rozenlaan 5
3960 bree
België

Waarborg
De verkoper kan slechts gehouden zijn tot het geven van een garantie dewelke overeenstemt met de garantie dewelke door de fabrikant wordt gegeven met betrekking tot het betreffende product. De verkoper kan enkel worden aangesproken voor schade rechtstreeks veroorzaakt door het door hem verkochte product indien deze schade rechtstreeks te wijten is aan een opzettelijke fout van de verkoper en kan de alsdan door de verkoper te vergoeden schade aan de koper nooit groter zijn dan het door de verkoper gefactureerde bedrag.
Indien de koper zelf wijzigingen of aanpassingen aan het product gaat aanbrengen is elke garantie door de verkoper automatisch uitgesloten en kan de verkoper nooit voor enige schade worden aangesproken wat de oorzaak mogen zijn.

Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, websiteformulieren, …)

Nietigheid
Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht
Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.

Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopsvoorwaarden van sabine's geschenkenshop/lobbinger sabine zijn van toepassing op onze overeenkomsten, offertes, bestellingen met onze klanten, inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via onze website www.
sabinesgeschenkenshop.be behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Plaats bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. 
Door het plaatsen een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper.
Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
Onze vertegenwoordigers of werknemers kunnen ons niet verbinden tenzij de door hen aangegane verbintenissen door ons bevestigd worden.
Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of orderbevestiging zijn wij slechts gebonden na betaling ervan.
Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is.
De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk van op de hoogte stellen en bijgevolg zullen de gewijzigde verkoopvoorwaarden onmiddellijk van toepassing worden op de verkopen, offertes en bestellingen dewelke worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN